کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

خشونت علیه زنان

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

-
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...
سخن روز

خشونت علیه زنان، تحقیر انسانیت است

فردا 25 نوامبر برابر با چهارم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. پنجاه و نه سال پیش، در جریان فعالیت های سیاسی توده ای مبارزان کشور دومینیکن علیه دیکتاتوری حاکم بر این کشور، سه خواهر شجاع و جسور به نام های (پاتریا، مینروا، ماریاترزا) “میرابل” پس......
سخن روز

قتل زنان در بستر مناسبات نابرابر قدرت

دوشنبه – ۱۳ خرداد – ۱۳۹۸ , 03 – 06 – 2019 هنوز چند هفته ای از هیجدهم اردیبهشت که دو خواهر به نام های شایسته امینی و اسرا امینی که توسط پدر و برادرشان به قتل رسیده بودند نگذشته بود که این بار در هفتم خرداد ماه خبر قتل......