کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

خانوادە جانباختگان

اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

-
خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران! کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید......