کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی آرد

سخن روز

جمهوری اسلامی روی انبار باروت

-
خبرهای ضد و نقیضی در مورد چند برابر شدن قیمت آرد برای نان سنتی، شامل سنگک، تافتون و بربری پخش شده است. این امر در کنار افزایش هر روزه مایحتاج عمومی، شامل برنج و ماکارونی بر خشم عمیق مردم مردم علیه صاحبان سرمایه و دولت به شدن افزوده است. کابینه......