کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تقی پاک ایمان

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

یاد و خاطره رفیق تقی پاک ایمان را گرامی می داریم

komalah
  با کمال تاسف اطالع یافتیم که رفیق تقی پاک ایمان ) محمود شفاعت( در اثر سکته قلبی ، بدرود حیات گفته  است. رفیق تقی از اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران و از نسل کارگران مبارز و ثابت قدم در نیم قرن  مبارزه در راه رهائی طبقه کارگر بود....