کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تظاهرات سوئد

اخبار جهان

برگزاری تظاهرات اول ماە مە، روز جهانی کارگر در سوئد

komalah
اول ماە مە روز همبستگی جهانی طبقە کارگر در شهر استکهلم و وستروس با شرکت هزاران نفر همزمان و همگام با مارش جهانی کارگران در سراسر جهان برگزار گردید. سازمانهای کارگری و احزاب و نیروهای چپ و انقلابی در خیابانهای مرکزی شهر استکهلم و شهر وستروس در محلات کارگری علیە......