کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان و دامداران قهدریجان در اصفهان