کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیمارستان قلب تهران