کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیانیه وحدت کومەلە و روند سوسیالیستی کومەلە

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه وحدت کومەلە و روند سوسیالیستی کومەلە

komalah
شرایط سیاسی کنونی جامعە ایران و کردستان و نیازهای عاجل مبارزە طبقاتی بیش از هر زمان دیگر، وحدت سوسیالیست‌های این جامعە را می‌طلبد...