کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اول ماه مه کارگر

سخن روز

یک قرن مبارزه برای تثبیت روز جهانی کارگر در ایران

-
چند روزی بیشتر به اول ماه مه روز جهانی کارگر نمانده است. در ایران زیر حاکمیت رژیم اسلامی علیرغم ریاکاری ظاهری و تعیین هفته کارگر به جای روز کارگر ، عملا از برگزاری مراسم مستقل روز جهانی كارگر جلوگیری می شود . چند روز قبل از فرارسیدن این روز بازداشت......