کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب

سخن روز

یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت

komalah
امروز یکشنبه 16 مرداد، سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزی که مردم کردستان در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی یکپارچه و متحدانه به فراخوان کومه له دست به یک اعتصاب عمومی شکوهمند و یک قدرت نمائی کوبنده زدند و به همگان نشان دادند که علیرغم فروکش مبارزه مسلحانه،...