کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش

اخبار ایران

اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره فاز ۱۱ کنگان

komalah
با گسترش اعتصاب کارگران قراردادی نفت،  روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه، کارگران پالایشگاه آدیش و ستاره  فاز ۱۱ کنگان، در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و رعایت نشدن مقررات کمپین ۱۰ـ۲۰ اعتصاب کردند. پیمانکاران با وعده افزایش حقوق و برقراری ۲۰ـ۱۰ تلاش کردن کارگران را از ادامه اعتصاب باز دارند.......