کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شهرداری شاهین دژ