کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری

اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در پتروشیمی بوشهر

-
کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر روز شنبه 7 خردادماه، در اعتراض به به پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد و انجام نشدن وعده‌های مقامات دولتی مبنی بر اضافه حقوق ۳۸ درصد و اعمال مصوبات کمپین ۱۰/۲۰ اعتصاب کردند....