کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان

اخبار ایران

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان

-
کارگران و کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان روز پنجشنبه 26 حردادماه، نسبت به عدم رسیدگی کارفرما به مطالبتاشان دست به اعتصاب زدند....