کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراضات مردم پاکستان

سخن روز

اعتراضات مردم پاکستان در امتداد اعتراضات دیگر کشورها

جمعه دهم آبانماه هزاران نفر از مردم تهیدست و ستمدیده پاکستان، در پایتخت این کشور (اسلام آباد) و چندین شهر بزرگ دیگر پاکستان تظاهرات اعتراض آمیز وسیعی به راه انداختند. گرچه این اعتراضات به دعوت بعضی از احزاب اپوزیسیون و راهپیمایی تحت نام “کاروان آزادی” از لاهور به سوی اسلام......