کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعات سپاه سنندج

اخبار کردستان

احضار و بازجویی شیث امانی و مظفر صالح نیا توسط اطلاعات سپاه سنندج

-
روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه، شیث امانی و مظفر صالح نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از احضار تلفنی توسط اطلاعات سپاه سنندج مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. همچنین بازجویان اطلاعات سپاه به هر دوی این فعالین اعلام کرده‌اند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل......