کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اردشیر نصراله بیگی

مطالب رسیده

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ! ( درآستانه سالگرد کشتارهای خونین ،تابستان ۶٠ و ۶٧ خورشیدی)

اردشیر نصراله بیگی   این عنوان پیمانی ست که همگی انسانهای آزاده و انقلابی وکمونیست زجر دیده این نسل ما که با جدیت و فداکاری رژیم سلطنتی آریامهری را ساقط کرد، تا دنیائی پر از ستم و سرکوب و خفقان را پایان بخشند و بجای آن جایگاه واقعی انسانی باز......