کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اخراج ۵ هزار پرستار