کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

احزاب کمونیست و سوسیالیست فرانسه

اخبار جهان

پیوستن احزاب کمونیست و سوسیالیست فرانسه به ائتلاف بزرگ چپ در این کشور

-
روز چهارشنبه با توافق حزب سوسیالیست فرانسه و فرانسه نافرمان، جبهه ای که به ابتکار ژان لوک ملانشون جهت انتخابات پارلمانی ماه ژونن این کشور تشکیل شده، گسترده تر شد. پیش از این فرانسه نافرمان با «نسل. سوسیالیست» که جریانی انشعابی از حزب سوسیالیست فرانسه است، اکولوژیست ها (سبزها) و......