کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام ۸ زندانی در زندان رجایی شهر کرج