کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آزادی چهار معلم بازداشتی در مریوان