کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شورش کریمی