کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شباهنگ راد

مطالب رسیده

جُنبشِ نان و گرانی

شباهنگ راد
شباهنگ راد انتخابِ واژۀ برارزنده و مطابق با قامت نظامِ جمهوری اسلامی سخت است. زیراکه گفتار و کردارِ سران حکومت آن‌قدر شنیع و غیر انسانی‌ست که شرح‌و‌بیان همه‌جانبۀ آنرا نمی‌شود در چند کلام و خط گفت و نوشت. این نظام تولید کنندۀ مشکلات و معضلات علیۀ سازندگان اصلی جامعه است؛......
مطالب رسیده

درد امروز ما: عدم جديت و صراحت *

شباهنگ راد
شباهنگ راد پُرسش: رفيق شباهنگ گرامی. در درجه اول ازت ممنونم كه دعوت به اين گفتگو را پذيرفتی. طبيعتا شروع هر گفتگويی كمی مشكل است بخصوص اينكه تدارك و هماهنگی‌های قبلی هم نداشته باشد. بنابراين سعی می‌كنم از نقطه‌ای اين بحث را شروع كنم…… مدت‌هاست كه می‌نويسی و بنوعی می‌توان......
مطالب رسیده

اوّل ماه مه، از نظرگاه دیگر

شباهنگ راد تشخُص سیاسیِ طبقۀ کارگر در اعتراض به نابرابری‌ها و کسب مطالباتِ پایمال شده است. خصلت‌اش هم‌راهی و هم‌گاهی با دیگر جنبش‌هاست و نیز پیداست که در تاریخِ جامعۀ کارگری، هزاران اعتصاب و بازخواست‌ها به ثبت رسیده است که هر یک بیان‌گرِ خواست و نگاهِ سیاسیِ طبقۀ کارگر نسبت......
مطالب رسیده

ساختارِ مخالفت‌های مردمی

شباهنگ راد
شباهنگ راد به‌طور اجمال جامعۀ سیاسی ایران با دو مفولۀ معین رودررو است؛ اوّل تعرضِ نظام به زیرساخت‌ها و معیشت مردم و دوّم اعتراضاتِ متداوم و [من‌حیث‌المجموع] بی‌ارتباطِ بخش‌های متفاوتِ صدمه‌دیده. به‌همین دلیل خوانشِ سیاسیِ ایران یعنی آشنایی از ماهیتِ حکومت و نیز فهمِ بازخواست‌های مردم نمی‌تواند چندان دشوار بنظر......
مطالب رسیده

برآیند جنگِ اوکراین

شباهنگ راد
جنگ و جنایت در اوکراین به‌هر حالت محکوم است. مصرف‌اش تخریبِ زیرساخت‌ها، آواره‌گی مردم، سودجویی و سلطه‌جویی غارت‌گران جهانی‌ست. مقصود اعمال هژمونی و مقابله با سیاست‌های جناح‌های رقیب امپریالیستی‌ست. تفسیر و تعریفی به‌غیر از موارد فوق، در تقابل با منفعت میلیاردها انسان دردمند و تحت‌ستم است....
مطالب رسیده

نگاهی از بیرون به تعارضِ اوکراین

شباهنگ راد
شباهنگ راد سر انجام دولت روسیه در ادامۀ کش‌مکش‌های سیاسی – رقابتی به اوکراین حمله و جنگِ خانما‌سوزی را به توده‌های ستم‌دیدۀ این‌کشور تحمیل کرده است. از یک نگاه و بنابه ارزیابیِ ژورنالیست‌های امپریالیستی می‌شود یکی از طرفینِ جنگ را محق، و طرف دیگر را بناحق دانست؛ می‌توان نادُرستیِ جنگ......
مطالب رسیده

در وصف دو روز [سیاهکلِ 49 و قیامِ 57]

شباهنگ راد
شباهنگ راد حرف و حدیث‌ها از این دو روز زیاد و هر گرایش و تفکری، نتیجه‌گیری و ارزیابی‌های سیاسی – سیاسی خود را به بیرون ارائه داده است. منتها، موضوع فعلی نه اشاره و یا رد نظرات مطرح شده، بلکه پرداختنِ کوتاه به چرائی، به جایگاه و اهمیت سیاهکل و......
مطالب رسیده

یادی از کیانوش صفائی

شباهنگ راد
شباهنگ راد متأسفانه کیانوش صفائی (کاک خسرو) در تاریخ 14 نوامبر 2022 در گذشت. خاطرات، همسانی و ناهمسانی‌های فکری و نیز نگاه نسبت به مسائل سیاسی – اجتماعیِ جامعه و غیره با یاران و دوستان پیشین، کم‌و‌زیاد است. در این مقطع فضا و یا میدانی برای شرحِ افترافات و توافقات......