کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مهران زنگنه

مطالب رسیده

امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

مهران زنگنه
    مهران زنگنه «بن‌ بست» تنها زمانی تثبیت می‌شود که از پیدا کردنِ راهِ خروج دست بکشیم. (موریس بلانشو)  با خواست حفظ شروط بن‌بست، جستجو برای  خروج از آن بیهوده است.   در زمانه‌ی ما، در قرن ۲۱، بحث در باره دیدن/ندیدن و روابط بین میدان‌های مربوطه به تراژدی......
مطالب رسیده

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی افغانی کردن اوکراین، یک استراتژی ممکن

مهران زنگنه
در ابتدا به معنای افغانی کردن، توازی‌ها و تفاوت‌ها بین دو جنگ افغانستان و اوکراین، سپس به اثرات اقتصادی جنگ بر روسیه و به نتایج آن برای اقتصاد جهانی پرداخته خواهد شد....
مطالب رسیده

جنگ اوکراین و منطق سیستم جهانی

مهران زنگنه
مهران زنگنه در جنگی که در اوکراین جریان یافته است، یک بار دیگر منطق سیستم جهانی در آسمان با شلیک گلوله‌ها به بیان درآمد. گویا سیستم بین‌المللی بیّن نیز می‌شود. باید منظرهای روسیه، آمریکا، اروپا و چین را مورد بررسی قرار داد و از هر منظر به این جنگ نگریست......