کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حسن رحمان پناه

مطالب رسیده

نامش قرن ها دوام خواهد آورد

حسن رحمان پناه
  حسن رحمان پناه امروز ١۴ مارس ۲۰۲۲ میلادی سالروز مرگ کارل مارکس رهبر بزرگ پرولتاریای جهانی است . مارکس که در ۵مە سال ١٨١٨ در (تریر،پروس) در یک خانوادە یهودی چشم به جهان گشوده بود در ١۴مارس ١٨٨٣ در(لندن،انگلستان)دیده از جهان فروبست. مارکس، فیلسوف، تاریخ دان، جامعە شناس، اقتصاددان......
مطالب رسیده

٤٣سال بعد از ٢٢ بهمن٥٧

حسن رحمان پناه
٢٢بهمن سالگرد پیروزی قیام مردم ایران علیە استبداد ٢٥٠٠سالە سلطنتی است. در این روز و بعد از ماهها نبرد و فداکاری تودەهای قیام کنندە ، با پایین کشیدن مجسمەهای محمدرضا شاە و پدرش در میادین شهرهای ایران ، پروندە بیش از ٥٠ سال حکومت پهلوی و دوهزار و پانصد سال......
مطالب رسیده

چرا رضا مقدم آشکارا بە جعل حقایق رو آوردە است؟

حسن رحمان پناه
  حسن رحمان پناە آقای رضا مقدم “لیدر” جریان منشعب از کمونیسم کارگری در سال ١٩٩٩ کە بە “اتحاد سوسیالیست کارگری” معروف است، هراز چندگاهی در مورد مسائلی بە اظهار نظر می پردازد کە بە دلیل وارونەنگری حقایق و اهداف ناسالم سیاسی ، با واکنش های مختلف روبرو می گردد.......
مطالب رسیده

دامە بازداشت ها در مناطق مختلف کردستان

حسن رحمان پناه
  بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە طی روزهای گذشتە چندین تن از فعالین جنبش های اجتماعی از جملە فعال جنبش معلمان ، فعال کارگری ، کارگر مهاجر ، فعالین مدنی ، فعال جنبش زنان ، فیلم ساز و … در استانهای کردستان و آذربایجان توسط نهادهای امنیتی و......
مطالب رسیده

تاریخ دوبار تکرار می شود!

حسن رحمان پناه
  کارل مارکس متفکر انقلابی تغییر نە تفسیر ، رزمندە خستگی ناپذیر راە رهایی کارگران ، خالق سرمایە و گروندریسە و دهها اثر ماندگار و جاودانە دیگر ، رهبر برجستە جنبش کارگری و کمونیستی طبقە کارگر جهانی ، در کتاب مشهور و بە یاد ماندی خود “هجدهم برومر لوئی بناپارت......
مطالب رسیده

تجمع سراسری امروز معلمان و نیاز بە ارتقا تاکتیک های مبارزاتی؟ 

حسن رحمان پناه
بنا بە درخواست ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” امروز پنج شنبە ٢ دیماە ١٤٠٠ خورشید ی، اعتراض و نارضایتی سراسری ، متحدانە و سازمانیافتە معلمان کشور در مخالفت با لایحە “ناقض و تحمیلی” هفتە گذشتە مجلس رژیم در بیش از صد شهر ایران برگزار گردید. معلمان معترض کە......
مطالب رسیده

ضرب و شتم مادری داغدار توسط سربازان اللە ؟

حسن رحمان پناه
  حسن رحمان پناە بنا بە اخبار و گزارشات منتشر شدە، روز گذشتە جمعە ١٩ آذر ١٤٠٠ خورشیدی “گوهر عشقی” ، مادرِ وبلاگ نویس کارگری جانباخته “ستار بهشتی” در مسیر رفتن بر سر مزار فرزندش، توسط چند تن از مزدوران جانی حکومت اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و......