کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حسن رحمان پناه

مطالب رسیده

مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر قانونی برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی  جمهوری اسلامی

حسن رحمان پناه
نمایندگان پارلمان بلژیک بعد  از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلس این کشور و هفتەها ابراز نظر موافق و مخالف در دنیای مجازی، همچنانکە قابل پیش بینی بود ، شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه ٢٠٢٢ میلادی برابر با ٢٩ تیر ١٤٠١ خورشیدی، معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی...
مطالب رسیده

آیت اللە قاتل بر سنگر داغ انقلاب ایران

حسن رحمان پناه
کردستان بە دلیل مقاومت سرافرازانە در برابر هارترین نظام فاشیست مذهبی چند دهە اخیر و وجود خواست و مطالبات انسانی و پیشرو ساکنینش و حضور قدرتمند چپ اجتماعی در آن ، بە درست نام سنگر انقلاب ایران را از آن خود کرد....
مطالب رسیده

اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە دو گروگان سندیکالیست فرانسوی ، توطئە سازماندهی شدە رژیم علیە جنبش کارگری و معلمان در ایران

حسن رحمان پناه
بنا بە گزارشات منتشر شدە، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دو فعال سندیکایی فرانسوی را که حدود دو ماه قبل و با ویزای رسمی و اجازە قانونی بە ایران سفر کردە بودند و در فرودگاە خمینی در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، به "اقدام علیه امنیت ملی ایران"...