کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حسن رحمان پناه