کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بهروز ناصری

مطالب رسیده

(بحثی برای تبلیغ و معرفی کمونیسم آزادیخواه)

بهروز ناصری
بهروز ناصری یکشنبه، 30 ژانویه 2022 مقدمه  جوهر این بحث را من قبلا  در یک جلسه پالتاکی که تعدادی از رفقا در آن شرکت داشتند، ارائه داده بودم تا ضمن طرح آن در مرحله اول با اعضای حزب،  بتوانم با شنیدن ملاحظات رفقا بهتر بتوانم روی جوانب آن فکر کرده......
مطالب رسیده

در باره اختلافات در حزب کمونیست ایران و مواضع جانبدارانه بعضی ازمنفردین و سازمانهای چپ در دفاع از کمیته اجرایی سابق حزب

بهروز ناصری
بهروزناصری مشکلات درون حزبی تشکیلات ما در طول چهار پنج سال اخیر روز به روز حزب را با مشکلات بزرگتر روبرو ساخته است. بانی این همه مشکلات حزب مستقیما کمیته مرکزی سابق حزب و در راس آن کمیته اجرایی سابق قرار دارد. آنچه از سوی کمیته اجرایی سابق حزب کلی......
مطالب رسیده

درک وارونه از آگاهی و نکات مهم دیگر (در نقد نظرات صلاح مازوجی)

بهروز ناصری
بهروز ناصری یکشنبه 9 ژانویه 2022 مقدمه هر چند کار و مشغله ها زیادند و طبق معمول با ذیق وقت مواجه هستم، اما ضرورت ایجاب میکند تا در بطن کار و مشغله های فراوان، وقتی پیدا کرد تا روی موضوعات سیاسی که پرداختن به آنها بویژه در این شرایطی که......