کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

ایوب دباغیان

مطالب رسیده

بگذار مرتجعین و فرصت طلبان زوزە بکشند آنچە را کە میبینیم موج تکامل انقلاب است

ایوب دباغیان
همانطور کە میدانید هرچه از عمر این جنبش و انقلاب میگذرد، چهرەی بعضیها، آنانی که هراس دارند از زیرو رو شدن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه ی ایران بیشتر نمایان می شود....
مطالب رسیده

سپاه پاسداران دیگر نە تنها یک تهدید و خطر داخلی و منطقەای، بلکه یک تهدید جهانی است، و مهم است که اروپا و غرب بە اهمیت پیام تجمع کنندگان استراسبورگ پی ببرد

ایوب دباغیان
دیروز دوشنبە شانزدهم ژانویە 2023 تجمعی متحدانە و باشکوە هزاران نفرە از سوی ایرانیان خارج کشور جلوی پرلمان اروپا در استراسبورگ فرانسە صورت گرفت کە متشکل از همە ملیتها و اقشار جامعەی ایران بود، و برگرفتە از فکریتهای سیاسی و مدنی جداگانە اما در راستای رسالت و هدفی مشترک بود...
مطالب رسیده

تنها راە آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن بە کشتار و اعدامها توسط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و البتە رسیدن بە جامعەای آزاد و سکولار، گسترش و تشدید مبارزەات مردمی در اتحادی همبستە و پیوستە و توسل بە شیوەهای عالی مبارزە میباشد

ایوب دباغیان
جمهوریاسلامیرژیمیکەبااعداموکشتارمردمسرکارآمد،سحرگاەامروزبادستورمستقیمخامنەای "محمد مهدی کرمی" و "محمد حسینی" دو جوان کورد و فارس، دو تن از قیام آفرینان کشورمان را بدون اطلاع بە خانوادەهایشان اعدام کردند، و این در حالی بود کە "محمد مهدی کرمی " مدتی بود در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد....
مطالب رسیده

دیگر جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای هم در مقابل عزم راسخ، خواست و ارادە تودەهای بە پا خواستە کاری از پیش نخواهد برد.

ایوب دباغیان
ایران و جهان امروز دوشنبە یازدهم مهر ماە بعد از یک ماە بیخبری از خامنەای و گمانە زنیها از زندە بودن یا مردە بودن ایشان، و پس از  شانزدە روز از اعتصابات عمومی و خیزش مردمی کردستان و ایران کە بعد مرگ مظلومانە مهسا امینی "ژینا" با خواست احزاب سیاسی...