کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات مردمی در اکوادور