کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کومەلە

اسناد و مصوبات کومه لهاطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە برگزاری پلنوم دوم کمیتە مرکزی کومەلە

-
گزارش سیاسی با نگاهی بە مهمترین رویدادهای اوضاع جهانی از جمله بر ارزیابی از چند مسئله زیر متمرکز شده بود: اول،کلیات : طی صد سال گذشته اغلب جنگ های ویرانگر محلی بوده باشند یا جهانی، علاوه بر اینکه هرکدام مهر ویژگی و دلایل خاص خود را داشته اند، اما اساسا...