کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کنگره

مطالب رسیده

اقلیت و اکثریت حزبی، مشروعییت از آن کیست؟

  🦯:امیر اسماعیل پو در حاشیە قرار کنگرە منشعبین بیانیە مشترک کمیتە موقت رهبری حزب ، کمیتە مرکزی کومەلە و کمیتە خارج حزب کمونیست کە اخیرا در رابطە با عدم مشروعیت جریان انشعابی از استفادە از نام حزب و کومەلە انتشار یافت بە اندازە کافی گویا و مستدل است. در......
سخن روز

گزارش برگزاری پلنوم ششم کمیته مرکزی کومه له، منتخب کنگره ١٧ بخش پنجم و پایانی

جمع بندی درسها و دستآوردهای خیزش آبانماه٩٨ که به بهای فداکاریها و جانفشانیها به دست آمده اند و تاکید بر وظایفی که بر دوش پیشروان و مبارزین کمونیست در این نبرد سرنوشت ساز قرار می گیرند، برای جبهه انقلاب نیز ، امری حیاتی است. در این رابطه پلنوم نکات زیر......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه پایانی کنگره 17 کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونيست ایران)، در هفتهآخرتیر ماه سال ۱۳۹٦ (نیمه دوم ژوئیه سال ۲۰۱٧)  طی چهار روز جلسات فشرده و برگزاری یک جلسه اختتامیه به کار خود پایان داد. جلسات کنگره در دو سالن در خارج کشور و در محل مقر مرکزی کومه له که......