کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کنگره 18 کۆمەڵه

اسناد و مصوبات کومه له

پیام کنگره 18 کۆمەڵه به کارگران ایران

-
دنیای سرمایه دچار یک بحران ویرانگر است و ویروس کرونا ژرفای این بحران را رو کرده است. سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها تاکنون نتوانسته اند راه حلی برای این بحران بیابند...