کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

هپکو اراک

اخبار ایران

اعتصاب و تجمع کارگران هپکو اراک

اعتصاب و تجمع کارگران هپکو اراک که از روز چهارم دی ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هاشان آغاز شده همچنان ادامه دارد. کارگران معترض در این خصوص می گویند مدت دو ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند  و سهامدار مجموعه هنوز تعیین تکلیف نشده......
سخن روز

کارگران هپکو اراک در میانه خصوصی ودولتی

از روز یکشنبه سوم شهریور برای چندمین بار کارگران مجتمع صنعتی هپکو اراک در اعتراض به عدم پاسخگوئی به مطالباتشان دست به تجمع زده اند. آنان نسبت به وضعیت بحرانی مجتمع ، عدم وجود امنیت شغلی، دستمزدهای معوقه و واگذاری شرکت به بخش خصوصی اعتراض دارند. مجتمع صنعتی هپکو اراک ......