کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

نان

سخن روز

طرح فریبکارانه گران کردن گام به گام نرخ نان در ایران

komalah
  سرانجام موج افزایش نرخ مواد غذایی در ایران به نان هم رسید. رژیم با توجه به اینکه نان درواقع غذای اصلی اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و تهیدست این جامعه است، برای گران کردن آن روش آزمون و خطا را در پیش گرفت. بدین منظور از چند هفته پیش......