کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

نان

سخن روز

طرح فریبکارانه گران کردن گام به گام نرخ نان در ایران

-
  سرانجام موج افزایش نرخ مواد غذایی در ایران به نان هم رسید. رژیم با توجه به اینکه نان درواقع غذای اصلی اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و تهیدست این جامعه است، برای گران کردن آن روش آزمون و خطا را در پیش گرفت. بدین منظور از چند هفته پیش......