کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

قطعنامە

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

-
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومەلە در بارە مبارزات متحدانە معلمان

-
جامعە ایران در تب و تاب تحولات مهم و سرنوشت سازی بە سر می برد. از یک سو فقر ، بیکاری ،تعمیق شکاف طبقاتی ، همەگیری ویروس کرونا ، همراە با سرکوب خونین و بیرحمانە، و از طرف دیگر، اعتراض ، اعتصابات روزانە ، تنفر از جمهوری اسلامی و امید...