کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

قطعنامه

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

قطعنامه پایانی تجمع سراسری ۱۱ اردیبهشت فرهنگیان

komalah
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قطعنامه پایانی تجمع ۱۱ اردیبهشت را که طبق فراخوان قبلی روز یکشنبه برگزار میشود منتشر کرد. در این بیانیه آمده است امروزه در هر کجای کشور و هر گوشه جهان که سخن از معلم ایرانی باشد، ذهن می‌رود به سمت جنبشی پیشرو که......
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨کومه له در مورد کولبری

foad
آنچە کە کولبری نام گرفتە است در حقیقتنمی توان نام شغل را بر آن نهاد، بلکه بیش تر نوعی پیش فروش جان و سلامت جسمی مردم زحمتکش کردستان است در مقابلِ تامین یک زندگی بخور و نمیر. کولبری در مرزها حاصل تبعیض سیستماتیک، بیکاری گسترده و رو به افزایش جوانان...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه کنگره 18 کومه له در باره مسئله ملی کرد

foad
خاورمیانه یکی از کانونهای بحران سیاسی در جهان امروز است. این منطقه به نقطه تلاقی تضاد منافع قدرتهای امپریالیستی و دولتهای بورژوائی محلی تبدیل شده است. کشمکش بر سر کسب هژمونی و تامین منافع اقتصادی و سیاسی این قدرتها، خاورمیانه را به درون جنگها و درگیریهایی کشانده است که هیچ...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد گسترش مواد مخدر

foad
واقعیت تلخ این است کە اعتیاد بە مواد مخدر در کردستان گسترش یافتە است و بسیاری از خانوادها بە شکلی از اشکال با این پدیدە آزار دهنده درگیر هستند. جمهوری اسلامی اگر چە ظاهرا دم از مبارزە با قاچاق و توزیع مواد مخدر میزند اما گسترش ابعاد آن شکی باقی...