کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فعالین حقوق زن

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه فعالین حقوق زن -سنندج (کردستان )بمناسبت روز جهانی کارگر

-
  کارگران! اول مه، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را تبریک میگوییم. اگر طبقات حاکم روزهای عید و عزای خود را دارند ما هم روزهای خود را داریم. روزهایی مانند روز جهانی زن و روز جهانی کارگر. روزهایی سراسر افتخار چرا که این روزها به پاس تلاش های طبقه ما،......