کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

ضد دولتی

اخبار ایراناخبار جهان

ادامه اعتراضات ضد دولتی در لبنان

هزاران نفر از معترضان لبنانی روز چهارشنبه 2 بهمن ماه تنها ساعاتی پس از اعلام نام وزیران کابینه جدید، بار دیگر به خیابان‌های بیروت آمده و علیه دولت جدید دست به اعتراض زدند. “حسن دیاب” با تشکیل کابینه از چهره‌های ناشناس بر آن بوده تا به یکی از خواسته های......
اخبار ایراناخبار جهان

از سرگیری تظاهرات های ضد دولتی در کلمبیا

به گزارش منتشره، هزاران نفر از شهروندان کلمبیایی روز چهارشنبه 2 بهمن ماه در اعتراض به عملکرد دولت «ایوان دوکه» رئیس‌جمهور این کشور تظاهرات کردند. معترضان که به دلیل افزایش فساد در نهادهای دولتی، تغییرات احتمالی در حداقل دستمزد، بازنشستگی و اصلاحات مالیاتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به خیابان آمده......
اخبار ایران

استمرار اعتراضات ضد دولتی در لبنان

جنبش اعتراضی و بیسابقۀ مردم در لبنان که روز ١٧ اکتبر علیۀ کلیۀ احزاب و سیاستمردان این کشور آغاز شد، با تاکید بر خواست‌های خود همچنان پایدار مانده و ادامه دارد. با ورود اعتراض‌های لبنان به چهارمین ماه خود، تظاهرکنندگان لبنانی، روز جمعه ۱۷ ژانویه، چندین جاده این کشور را......