کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شاهین شهر

اخبار ایران

اعتصاب کارگران فضای سبز شاهین شهر

روز چهارشنبه اول آبانماه، بیش از صد نفر از کارگران شهرداری شاهین شهر در اعتراض به پاسخ نگرفتن خواسته هایشان در مقابل ساختمان شورای اسلامی شهر دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض از چند روز پیش تاکنون به طور مداوم با برپایی تجمع در مقابل نهادهای مختلف رژیم خواستار دریافت......
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر

صبح روز شنبه 8 تیر ماه، برای چهارمین روز متوالی کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند. معترضان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. آنها همچنین نسبت به بی......