کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سندیکاهای کارگری و بازنشستگان

اخبار ایران

بیانیه سندیکاهای کارگری و بازنشستگان پیرامون اعتراضات اخیر

-
روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، چندین سندیکا و تشکل کارگری و بازنشستگی، با بالا گرفتن تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف، با صدور بیانه ای پشتیبانی خود را از آنها اعلام کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی......