کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سرکوب فعالان صنفی

اخبار ایران

بیانیه شورای هماهنگی در اعتراض به ادامه سرکوب فعالان صنفی

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای نسبت به عدم صدور حکم مرخصی محمد حبیبی و صدور احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعالان صنفی خراسان شمالی اعتراض کرد. طی انتشار بیانیه شورای هماهنگی، روز سه شنبه 14 خردادماه، ضمن هشدار نسبت به عواقب سرکوب فعالان......