کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

ساختمان

اخبار ایران

تجمع اعتراضی شرکت کنندگان در آزمون مهندسی و نظارت بر ساختمان

روزیکشنبه 6بهمن ماه، جمعی از مهندسان در اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسی و نظارت بر ساختمان در سال 1398 اعتراض کردند. برپایه گزارش منتشره، همزمان با مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان نظام مهندسی کشور، جمعی از مهندسان شرکت کننده در آزمون ورود به حرفه......