کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

‌حکومت نظامی

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah
دیگر اعتراضات و تظاهرات های گسترده در چهار گوشه کشور برای تورم افسارگسیخته دوباره شروع شده است که خود حاکمان نیز معترف هستند. از بلندگوهای نماز جمعه تا رسانه های حکومتی تمامی سعی خود را می کنند با نصیحت  این اعتراضات را بخوابانند و اگر راهی نیست با تهدید و...