کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حقوق زن

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن (2017)

ستمکشی زن جزء جدایی ناپذیر هر جامعه سرمایه داری است. اما آن وضعیتی که در ایران به زنان تحمیل شده است با کمتر جائی از جهان قابل مقایسه نیست، چرا که در ایران بورژوازی با تکیه بر قوانین اسلامی حاکمیت خود را اعمال می کند. زن در اسلام ناکامل و......