کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

حفظ کرامت زنان

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

-
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...
سخن روز

در حاشیه برابرشدن دیه زن ومرد !

    روز سه شنبه یازدهم تیرماه ،دوم ماه ژوئیه رسانه ها اعلام کردند که بر اساس رأی دیوان عالی کشور دیه زنان ومردان از این پس یکسان بوده و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه زنان و مردان است. رأی دیوان عالی کشور میگوید “در......