کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

جنبش زنان

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

-
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...