کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تودیع قرار وثیقه