کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

افزایش ریزگردها و آلودگی هوا در خوزستان