کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتیاد

اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد گسترش مواد مخدر

foad
واقعیت تلخ این است کە اعتیاد بە مواد مخدر در کردستان گسترش یافتە است و بسیاری از خانوادها بە شکلی از اشکال با این پدیدە آزار دهنده درگیر هستند. جمهوری اسلامی اگر چە ظاهرا دم از مبارزە با قاچاق و توزیع مواد مخدر میزند اما گسترش ابعاد آن شکی باقی...