کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

استمرار

اخبار ایران

استمرار تجمع ساکنین کاکی نسبت به بحران آب و سوخت

روز پنجشنبه 3 بهمن ماه، برای دومین بار، ساکنین کاکی در اعتراض به بحران آب و سوخت که زندگی روزانه آن‌ها را مختل کرده است در محل شورای شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند. شهرستان کاکی در استان بوشهر، ۱۲ ساعت روز با قطعی آب مواجه است. جایگاه‌های “سی ان......
اخبار ایران

استمرار اعتراضات ضد دولتی در لبنان

جنبش اعتراضی و بیسابقۀ مردم در لبنان که روز ١٧ اکتبر علیۀ کلیۀ احزاب و سیاستمردان این کشور آغاز شد، با تاکید بر خواست‌های خود همچنان پایدار مانده و ادامه دارد. با ورود اعتراض‌های لبنان به چهارمین ماه خود، تظاهرکنندگان لبنانی، روز جمعه ۱۷ ژانویه، چندین جاده این کشور را......