کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام 8 زندانی در زندان های رژیم

اخبار ایران

اجرای حکم اعدام 8 زندانی در زندان های رژیم

komalah
طی دو روز اخیر حکم اعدام 7 زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای زاهدان، زنجان و عادل آباد شیراز به اجرا درآمد....